چگونه با انجام کشاورزی حفاظتی از منابع خاک و آب خود حفاظت کنیم؟

با انجام 4 اصل مهم
الف) عدم برگردان نمودن خاک (حذف گاو آهن برگردان دار)
ب) تناوب زراعی (گیاهی)
ج)مدیریت بقایای گیاهی