مرحله ساقه روی، مرحله شکم پر و پر شدن دانه با مصرف کود اوره به صورت کود آبیاری و محلول پاشی در دو مرحله اول به میزان 100 کیلوگرم و در مرحله سوم 50 کیلوگرم محلول پاشی 3 تا 5 در هزار برای اراضی که پتانسیل عملکردی 4 تا 5 تن را دارند.